._67_.  

درخواست حذف این مطلب
روز ها زود تمام می شوند و می شوند فردا، خیلی زود می شوند فردا! وقتی به آژانس زنگ می زنید و به شما قول آمدن ماشین برای ده دقیقه دیگر را می دهد، لحظه ای صبر نکنید و بگویید ممنون، خودم می روم، چون ... ی شروع به کشتن امروز شما کرده، آقای آژانس ده دقیقه از امروزتان را که قطعا بیشتر هم می شود به راحتی می کشد! مراقب قاتل های زندگی باشید، آن ها آرام و بی سروصدا می کشند!  ______________________________ 1-اینکه پست نمی ذارم یا کامنتارو تایید نمی کنم به این معنی نیست که انقد

ادامه مطلب  

._67_.  

درخواست حذف این مطلب
روز ها زود تمام می شوند و می شوند فردا، خیلی زود می شوند فردا! وقتی به آژانس زنگ می زنید و به شما قول آمدن ماشین برای ده دقیقه دیگر را می دهد، لحظه ای صبر نکنید و بگویید ممنون، خودم می روم، چون ... ی شروع به کشتن امروز شما کرده، آقای آژانس ده دقیقه از امروزتان را که قطعا بیشتر هم می شود به راحتی می کشد! مراقب قاتل های زندگی باشید، آن ها آرام و بی سروصدا می کشند!  صابر ابر  saberabar@ ______________________________ 1-اینکه پست نمی ذارم یا کامنتارو تایید نمی کنم به این م

ادامه مطلب